Projekty edukacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

w Gimnazjum Publicznym im. gen. Stanisława Mączka

obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013

1. Uczniowie gimnazjum realizują obowiązkowo projekt edukacyjny określony Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r.
2. Projekt edukacyjny realizowany jest w klasie drugiej gimnazjum. Zakończenie projektu powinno nastąpić w terminie do 30 kwietnia, a jego publiczna prezentacja do 15 maja danego roku szkolnego.
3.Projekty edukacyjne mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a czas ich trwania, w zależności od problematyki i złożoności projektu, powinien trwać nie krócej niż 3 tygodnie.
4. Projekt edukacyjny jest zespołowym (grupy min. 3 osobowe - oddziałowe lub międzyoddziałowe), planowym   działaniem   uczniów,   mającym   na   celu   rozwiązanie   konkretnego   problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
5. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
6. Dyrektor stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów w ramach posiadanych środków.
7. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
8. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu. W takim przypadku uczeń lub jego rodzice / opiekunowie prawni wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor gimnazjum może podjąć decyzję o:

 1. zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego,
 2. wydłużeniu okresu realizacji projektu edukacyjnego,
 3. zrealizowaniu projektu w klasie III,
 4. zmianie tematu projektu edukacyjnego w trakcie jego realizacji.

10. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.
11. Na początku  roku  szkolnego  wychowawcy klas drugich zapoznają rodziców / opiekunów prawnych oraz uczniów z warunkami i zasadami realizacji projektu edukacyjnego.
12. Koordynatorem projektów edukacyjnych w szkole jest Pedagog szkolny.
Zadaniem szkolnego koordynatora projektu jest:

 1. zorganizowanie spotkania informacyjnego opiekunów projektów z uczniami (przybliżenie uczniom proponowanych obszarów problemowych, udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania, zachęcenie uczniów do udziału w danym projekcie),
 2. przedstawienie Dyrektorowi składów zespołów uczniów realizujących projekt edukacyjny oraz opiekunów sprawujących opiekę nad danymi zespołami,
 3. monitorowanie stanu realizacji projektów,
 4. upowszechnianie informacji na temat realizowanych projektów,
 5. ustalenie, we współpracy z opiekunami, terminu oraz formy końcowej prezentacji projektów,
 6. przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego z realizacji projektów.

13. Opiekunem projektu może być każdy nauczyciel pracujący w gimnazjum. Do zadań opiekuna należy:

 1. zapoznanie uczniów z propozycjami tematów projektów,
 2. określenie czasu realizacji projektu edukacyjnego,
 3. podział uczniów na zespoły projektowe (sugerowane łączenie osób z różnymi umiejętnościami i stylami pracy),
 4. opracowanie i przedstawienie kryteriów oceny projektu,
 5. opracowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu (kontrakt, karta monitorowania, karta samooceny ucznia),
 6. opieka nad uczniami podczas realizacji projektu,
 7. udzielanie uczniom wsparcia, organizacja konsultacji (możliwość wykorzystania tzw. „godzin kartowych"),
 8. bieżące monitorowanie realizacji projektu,
 9. dokonanie oceny pracy ucznia w realizacji projektu,
 10. dokonanie wraz z uczniami ewaluacji projektu,
 11. przekazanie wychowawcom klas drugich informacji o tematyce projektu realizowanego przez danego ucznia oraz o otrzymanej ocenie (stopniu zaangażowania ucznia w realizowanie projektu).

14. Do zadań wychowawcy klas drugich należy:

 1. wprowadzenie uczniów do tematu realizacji projektu edukacyjnego w klasie drugiej (m.in. przedstawienie ogólnych celów pracy metodą projektu, zasady realizacji projektu),
 2. przekazanie koordynatorowi propozycji tematów projektów edukacyjnych zgłoszonych przez uczniów,
 3. przygotowanie uczniów do wyboru tematów - problemów, które mogą realizować w ramach projektów edukacyjnych,
 4. pomoc w rozpoznaniu własnych zainteresowań, mocnych oraz słabych stron,
 5. przypisanie uczniów (w przypadku braku deklaracji z ich strony) do zespołów realizujących określone projekty,
 6. kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołu projektowego,
 7. przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom / opiekunom prawnym.

15. Do zadań nauczyciela niebędącego opiekunem projektu należy:

 1. prowadzenie konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 2. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z projektem (w zakresie uzgodnionym z opiekunem).

16. Realizacja projektu edukacyjnego realizowanego przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje następujące działania:

 1. wybranie tematu projektu edukacyjnego przez uczniów przy współpracy z nauczycielem,
 2. określenie celów projektu edukacyjnego, ustalenie przez nauczyciela prowadzącego projekt z uczniami rozwiązywanego problemu i zaplanowanie etapów jego realizacji,
 3. wykonanie zaplanowanych działań,
 4. monitorowanie realizacji projektów przez uczniów przez nauczyciela prowadzącego projekt,
 5. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. Prezentacja publiczna projektu przez ucznia jest niezbędnym warunkiem do jego zaliczenia.

17. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów. Brak publicznej prezentacji projektu przez ucznia skutkuje jego niezaliczeniem.
18. Ocenie podlega każdy z członków zespołu,  któremu  opiekun winien ponadto przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu.