Pedagog Szkolny

Funkcję pedagoga szkolnego pełni

mgr Joanna Maskiewicz


Gabinet pedagoga szkolnego czynny w godzinach:

 

 

 

Poniedziałek 1030 – 1230

 

Wtorek 1130 – 1410

 

Czwartek 900 – 1200

 

Piątek 1130 – 1220


 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu wychowawczego szkoły i Programu profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli wynikających z Programu wychowawczego i Programu profilaktyki,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu,
 • działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka.

2. Pedagog szkolny, w ramach swoich obowiązków realizuje tzw. godziny pedagoga, w wymiarze 1 godziny w semestrze dla każdego oddziału klasowego. W ramach tych godzin poruszane będą m.in. tematy:

 • profilaktyka uzależnień (palenie papierosów, narkotyki, alkohol, dopalacze),
 • wspomaganie uczniów w trudnych sytuacjach (m.in. przemoc w rodzinie, nadużywanie alkoholu przez rodziców), ze wskazaniem pomocnych instytucji, osób,
 • zajęcia warsztatowe z zakresu asertywności, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem,
 • wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.